Regeringen agerar resolut för att situationen inte ska blir sämre. Vilket samhällsansvar och vilka uppoffringar vi ser bland medborgare för att skydda de gamla och svaga. 

Men med all uppmärksamhet på coronaviruset, är det lätt att glömma en annan pågående kris – klimatkrisen. Den hotar också många liv på sikt. 

 

Just nu lyssnar vi uppmärksamt på epidemiforskare och sakkunniga myndigheter om hur vi kan bekämpa spridningen av viruset. Därefter tar politiker de svåra beslut som anses nödvändiga. 

Men hur många politiker är beredda att lyssna på vetenskapen om klimatförändringar? Ända sedan sextiotalet har forskare upprepade gånger varnat för effekten av koldioxidutsläpp. Trots det möts forskningen fortfarande av en stor dos skepsis eller passivitet.

En kurva över ökningen av koldioxid i atmosfären pekar rakt uppåt de senaste decennierna. Samma kurva visar en stark korrelation med stigande temperaturer.

Det pratas om en stigande kurva med fall av Covid 19 som vi försöker "platta ner". Vi sätter in alla tänkbara åtgärder även om världsekonomin äventyras och börsen rasar. 

2017 fick Sverige nya klimatmål och en ny klimatlag som Stefan Löfven beskrev så här: "Förmodligen… den viktigaste som vår generations politiker kommer att genomföra för Sverige. Det här är för Sveriges unga, för våra barn, för våra barnbarn."

 

Målet är att minska utsläppen av växthusgaser i linje med Parisavtalet, för att hålla uppvärmningen under 2 grader. Ett av delmålen är att utsläppen från fordonstrafiken ska ha minskat med 70 procent senast 2030 jämfört med 2010. 

Utsläppen från fordon under 2019 var cirka 16 miljoner ton koldioxid och den största delen, 10 miljoner ton, kom från bilåkandet. Vi har långt kvar att nå målet. Men åtgärder saknas för att minska utsläppen rejält. 

Klimatsvaret har ett konkret förslag. Just som med coronavirus, rätt åtgärd i rätt tid gör att man slipper en okontrollerbar utveckling senare. 

Klimatsvarets förslag kallas Avgift och Utdelning. En avgift på fordonsbränslen höjs successivt med till exempel 5 procent per år. Avgiften delas ut månatligt till alla medborgare i landet och kan fördelas olika till fördel för dem som bor på landsbygd/glesbygd och är beroende av bilen. 

Förslaget kommer att minska det onödiga resandet och effektivisera det nödvändiga. Det stimulerar till att hitta nya utsläppsfria lösningar för transporter.