Insändare Kust och skärgårdsfisket har i århundraden varit viktigt för Pitebornas försörjning. Både som huvudsaklig försörjning (yrkesfiske) samt husbehovsfiske som komplement till självhushållning och små jordbruk.

Säljakten är ett annat kulturarv med mycket gamla anor.

Sedan förra sekelskiftet gynnades den inte bara av sälens egenvärde utan också av skottpengar, då regeringen ville försäkra sig om att kust- och skärgårdsfisket skulle bestå som en bas för kustbefolkningens försörjning.

Det finns ännu någon enstaka yrkesfiskare i Piteås skärgård som berikar vår tillvaro med att saluföra färsk lokalt fångad fisk. Även kulturen med husbehovsfiske finns kvar i ryggmärgen hos folk, som nu förenar nytta med naturupplevelse och nöje. Både fastboende och sommarstugeägare vid kusten uppskattar att kunna lägga ut något nät och kanske få sig några sikar eller abborrar som tillskott till hushållet.

Efter att miljögifter fram till 1970-talet kraftigt minskat sälbeståndet har populationen sedan 1990-talet vuxit exponentiellt och mångdubblats i omfattning – och sälar äter fisk, mycket fisk.

Yrkesfisket i Piteå och längs hela Norrbottenskusten håller på att slås ut på grund av uteblivna fångster och förstörda redskap. Det gäller även husbehovsfisket.

Sälstammen växer okontrollerat men har fortsatt fredats.

Länsstyrelsen har istället utnyttjat situationen och riktat udden mot yrkesfiskare och kustbefolkningens husbehovsfiske. Tillsyn görs med motorbåtar, svävare, vattenskotrar, helikoptrar – för detta saknas inga resurser. Allt under ledning av länsstyrelsens tjänstemän som numera ofta styrs av aktivism och egna intressen.

Sälarna ska fånga och äta fisken i Bottenviken, lokalbefolkningen ska köpa annan fisk i affären!

Det tycks dock nu finnas visst hopp om ny inriktning. Riksdagen ställde sig den 4 april 2019 bakom ett förslag att balansera sälstammen genom att tillåta licensjakt, på samma sätt som älgstammen förvaltas.

Socialdemokraterna anser emellertid inte att yrkesfisket och husbehovsfisket och därtill anknutet kulturarv behöver värnas.

85 av 86 närvarande socialdemokratiska riksdagsledamöter motsatte sig licensjakt på säl. Sådan licensjakt kommer förvisso inte att över en natt förändra situationen. Men beslutet i riksdagen uttrycker åtminstone en viljeinriktning.

Kustkommunen Piteås enda riksdagsledamot, Hanna Bergstedt, röstade mot!

Hur ser de lokala socialdemokraterna i Piteå på situationen? Stödjer ni Hanna Bergstedts nej till licensjakt på säl?

Hur ser ni på det yrkesfiske som ännu finns kvar i Piteå? Vill ni bevara möjligheten för kustbefolkning och sommarstugeägare att fiska med nät till husbehov i Piteå? Vad vill ni göra åt sälstammen som växer okontrollerat?