Alliansen ger besked om politiken

15 maj 2019 11:00

REPLIK

Med anledning av: tidigare artiklar där majoritetspartierna kritiserat Alliansen.

Allians för Piteå bedriver under denna mandatperiod en intensiv och tuff oppositionspolitik i kommunen. Vi kommer att lägga en gemensam budget och verksamhetsplan för kommande år.

Detta har uppenbarligen skapat stor osäkerhet och frustration hos S, V och MP, men vi avser inte att trissa upp denna frustration utan väljer i stället att berätta om vilken politik vi vill bedriva.

Allianspartiernas ledamöter i de olika nämnderna är duktiga, pålästa och aktiva och lägger såväl egna yrkanden som reservationer löpande under året. Alla protokoll är offentliga så intresserade kan ta del av oppositionens politik och inriktning.

Allians för Piteå har som övergripande vision att Piteåborna ska ha ”goda livsvillkor i livets alla skeenden”. För att nämna några specifika områden så vill vi satsa mer på utbildning och kompetens där alla elever ska känna motivation och nå sin fulla potential.

Internhyran som Utbildningsförvaltningen betalar för kommunens lokaler är högre i Piteå än i Stockholmskommuner, Luleå med flera, vilket vi tycker är fel. Vi sparar gärna in på dyra modullösningar och dyra internhyror. Även Piteås matkostnader till grundskolan ligger, trots storköken, högre än liknande kommuner och bör därför ses över.

Vi vill införa valfrihet i skola, hemtjänst och för vård- och omsorgsboende. Vi tycker att den enskilde ska kunna välja vem som ska utföra hjälpen i hemmet.

Dessutom anser vi att personalens möjlighet att välja olika arbetsgivare, medför en bättre arbetssituation för dem. Enligt oss, bidrar ökad konkurrens till att höja kvaliteten och minska kostnaderna när fler aktörer är med och bidrar till att utveckla välfärden.

Landsbygden behöver bostäder, investeringar i gång- och cykelvägar, utökat stöd till föreningslivet för ett bra kultur- och fritidsutbud till alla ungdomar i kommunen. Satsningar på bredband och översyn av kollektivtrafiken för bättre förbindelser är andra områden där Piteås landsbygd halkat efter.

Detta är bara några av de områden där det behövs ny politik för att klara framtidens välfärdsutmaningar och öka attraktionskraften för kommunen.

I vår budgetmotion som bereds på kommunstyrelsen den 4 juni och voteras om i kommunfullmäktige den 24 juni, kommer Piteås invånare att kunna se alla våra förslag och förändringar som vi vill göra för att utveckla Piteå.

Måhända är vår budgetprocess annorlunda än den rådande i kommunen men vi vill vara så noggranna som möjligt när det gäller att se helheten i kommunen, inte bara isolerat enskilda nämnder, för att kunna ge Piteås invånare så mycket som möjligt för skattepengarna.

Gruppledarna för Allians i Piteå

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Håkan Johansson (M) Majvor Sjölund (C) Helén Lindbäck (KD) Ulf Lindström (L)