Lillpiteälvsgruppen gläds åt bolagets stöd

13 april 2019 19:00

”Vi är självklart positiva till fiskprojektet. Om kraftverken rivs så öppnas andra möjligheter med fiske och turism”. Så uttalade sig Pite Energis VD Daniel Fåhraeus i PT den 9 mars.

Detta i ett artikeluppslag om Lillpite Krafts ej miljöanpassade småskaliga verk i Lillpiteälven samt en påbörjad satsning på älvens utveckling.

Vi i Lillpiteälvsgruppen gläds åt Pite Energis stöd i de utvecklingsarbeten som startats. Älven har en unik potential.

Det handlar alltså om ett vattendrag tillhörande vattensystemet till vår nationalälv, Piteälven. Lillpiteälven har i undersökningar konstaterats ha unikt hög vattenkvalitet och det finns 12 naturligt förekommande fiskarter, varav flera är skyddslistade. Därutöver även ett föryngrande bestånd av flodpärlmussla.

Drygt 2 miljoner kronor har redan satsats på åtgärder i älven genom restaureringar i större skala. Bland de över 70 personer som ideellt engagerat sig i Lillpiteälvsgruppen är flera aktiva i att med handkraft återställa lekbottnar.

Framöver planeras flera publika evenemang för att lyfta älvens stora värde som kan ge lokal tillväxt. Allt detta görs för att vi tror på en annan framtid med hållbar utveckling för älvdalen. Allt frivilligengagemang växlas nu upp av det nationellt unika projektet för återintroduktion av havsöring i älven, som kommunen driver med statliga medel.

Vi är därför glada för Pite Energis uttalade stöd, vilket går helt i linje med bolagets berömvärda miljöprofil och satsning på ”Lokaltänksamhet”.

De satsningar som nu görs på ideell basis, där möjligheter finns till flera större utvecklingsprojekt, bygger på att fria vandringsvägar kommer till stånd i älven.

Vi i Lillpiteälvsgruppen hyser starka förhoppningar kring att älven nu tillåts återgå till sitt naturliga tillstånd.

Lillpite Krafts verksamhet i Lillpiteälven är inte – och har aldrig varit – hållbar miljömässigt genom uppdämning och vandringshinder som kraftigt försämrar vattenmiljön. De två verken har inte heller bärighet ekonomiskt. Verken gick med en årlig förlust på cirka 200 000 kronor mellan 1987 och 1999.

Något senare fick produktionen stöd genom elcertifikat. När det stödet upphörde 2012 har förlustsiffrorna åter lyst röda. De småskaliga verken saknar betydelse ur energisynpunkt. Lillpite kraft har inte tagit det miljömässiga ansvar som Pite Energi nu står upp för. Därför ser vi det som naturligt att bolaget nu sökt om utrivning av de båda kraftverken.

Med tanke på Pite Energis miljöprofil är en utrivning ett naturligt steg för att ytterligare stärka det egna varumärket.

En förutsättning för en framgångsrik utveckling av Lillpiteälven och Lillpite älvdal är att utrivningsprocessen fortsätter enligt plan.

Vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete med Pite Energi, föreningsliv, lokala näringar och forskning. Tillsammans kan vi skapa helt nya utvecklingsmöjligheter för älven och älvdalen, till gagn för bygden och Piteå som kommun.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Styrelsen Lillpiteälvsgruppen