Om vi tittar tillbaka fem år i tiden så ser vi en rekordstor exportökning från länets företag. Från 2014 till 2018 har länets företag ökat sin export från 29,2 miljarder kronor till 31, 75 miljarder, en ökning på 8,8 procent.

De små och medelstora företagen i Norrbotten har, år efter år, blivit allt viktigare i denna exportökning och står i dag för en rekordstor andel av länets totala export. I dag står de för 13,1 procent av länets totala export, 2014 var andelen 10,9 procent.

En orsak till detta är att det blir fler och fler små och medelstora företag som exporterar. En annan är att företagen hittar fler marknader.

Vi måste således se till att de har bra förutsättningar att fortsätta att öka sin export. Och att de får den hjälp de behöver om tiderna blir sämre. För viktigare och viktigare blir deras framgångar för hela länet. 

Om framtiden vet vi inget säkert. Men erfarenheten som gjordes under senaste lågkonjunkturen, med tusentals småföretag i landet som helt lämnade exportmarknaden, för att i många fall inte återkomma, var att de mindre företagen behövde tillgång till finansiering och konsultativt stöd.

Därför startades 2015, efter ett direktiv från dåvarande handelsminister Ann Linde, regionala exportcentra i princip i varje län i landet.  I Norrbotten heter det ”Regional exportsamverkan Norrbotten”.

Vart femte industriföretag i Sverige uppger att de har svårt att få lån, enligt en ny rapport. 

Vi på EKN, som är en av parterna i exportsamverkan, gör tusentals företagsbesök per år och kan bekräfta den bilden. Vi jobbar i nära samarbete med företag och bank för att hitta lösningar när finansieringen är en utmaning. När banken kan försäkra sin risk hos EKN blir det lättare att ge företaget lån eller checkkredit.

Vårt samarbete inom den regionala exportsamverkan gör att fler exportaffärer blir möjliga. EKN vill finnas där som affärspartner och bollplank. Särskilt när högkonjunkturen mattas av. Så;

Vi måste noga följa Norrbottens små och medelstora företags exportutveckling.

Bankerna är företagens viktigaste affärspartners. Vi exportfrämjare kompletterar marknaden. Exportsamverkan Norrbotten och länets bankkontor behöver samarbeta ännu mer. Brist på finansiering får inte omintetgöra en exportsatsning.

Och sist men viktigast, du företagare som behöver stöd, tveka inte, kontakta någon av oss inom den regionala exportsamverkan, vi finns till för dig.