Folkbildning göra skillnad

10 oktober 2015 06:00

Folkbildningen, särskilt studieförbunden, står inför ett avgörande läge inför Folkbildningsrådets arbete att ta fram ett nytt regelverk för statsbidragen från 2017. Utfallet av det arbetet är viktigt, inte enbart för oss som studieförbund, utan framförallt för folkbildningen som helhet.

Folkbildningen står inför många utmaningar de kommande åren. Det behövs ett statsbidrag som kan möta dessa. Riksdagen har fattat beslut om ett mål för folkbildningen: Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Det är ett mål som utmanar och förpliktar. För oss i Studieförbundet Vuxenskolan, SV, är det centralt att arbeta mot målet särskilt i vår roll som samhällsaktör.

Dagens samhällsutveckling kan leda till ökande spänningar mellan individer, grupper och orter. Det gör att det ställs krav på folkbildningen som demokratibyggare. Vår strävan är att nå så många som möjligt med vår verksamhet och särskilt de som lever i olika former av utanförskap, personer som invandrat till Sverige och människor med olika former av fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.

För att bibehålla och stärka folkbildningens legitimitet vill vi i SV, ta ett särskilt ansvar för att nå dessa människor. Vi har en stor verksamhet bland personer med olika funktionsnedsättningar, verksamhet på äldreboenden med mera. Det här är verksamhet som gör skillnad i människors vardag. Vi har tagit fram ett koncept för att möta de myter som finns om de människor som tvingas fly till vårt land. Ett koncept som i dag efterfrågas av kommunerna i Norrbotten.

Folkbildningen ger individer möjlighet till bildning och kunskap, även de som inte bor i länets större tätorter. De får därmed möjlighet att utvecklas i den lokala miljön, förutom att demokratin stärks utvecklas också landsbygden. SV:s styrka är att vi har verksamhet i länets alla kommuner. Det vill vi givetvis bevara.

För att slå vakt om folkbildningens många positiva sidor är det angeläget att resultatet av arbetet med det nya statsbidraget lyfter de åtgärder som kan göra skillnad i människors vardag. Därför behöver Folkbildningsrådet samt våra riksdagspolitiker ta hänsyn till på vilket sätt vi i studieförbunden gör skillnad och premiera det. Även våra kommuner har ett ansvar. Vi ser nämligen att anslagen från kommunerna ständigt minskar. Det innebär att kommunpolitikerna säger nej till ett arbete som gör skillnad i människors vardag. Låt folkbildningen fortsätta göra skillnad även i framtiden!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!