Kommunens underhållsskuld ökar

Marita Björkman-Forsman (S), ordförande för fastighets- och servicenämnden, konstaterar att budgeten är för liten och därför krävs prioriteringar. I exempelvis Öjebyn är flera fastigheter i behov av åtgärder.
Marita Björkman-Forsman (S), ordförande för fastighets- och servicenämnden, konstaterar att budgeten är för liten och därför krävs prioriteringar. I exempelvis Öjebyn är flera fastigheter i behov av åtgärder.

Budgeten för underhåll och reinvestering av kommunens fastigheter räcker inte. Följden blir kraftiga prioriteringar och eftersatta fastigheter.

Piteå kommun 3 oktober 2019 13:20

Det framräknade behovet av underhåll och reinvesteringar för 2019 ligger på 156 miljoner, men tilldelningen blev bara 65,5 miljoner. Alltså fattas 90,5 miljoner.
– Det innebär att vi löpande måste prioritera och förvaltningen har tagit fram en prioriteringsordning, säger Kerstin Albertsson Bränn, fastighetschef på Piteå kommun.

Högst prioritet har åtgärder som gör att personsäkerheten upprätthålls och därefter åtgärder för att uppfylla myndighetskrav avseende fastigheter. På listan finns ytterligare fyra prioriterade punkter.
– Om det är svårt för förvaltningen att prioritera så får de lyfta det till nämnden, säger Marita Björkman–Forsman.  

Marita Björkman–Forsman konstaterar att nämnden inte alltid får behoven täckta när kommunfullmäktige beslutar om budget.
– Vi äskar dels om basunderhåll för att täcka det årliga behovet, men också för reinvesteringar som om de genomförs minskar den samlade underhållsskulden.

Den samlade underhållsskulden ligger i år på 239 miljoner kronor, men beräknas stiga till 632,5 miljoner år 2021 för att sedan sjunka år för år.
– Det förutsätter att vi får det vi begär, men det vet vi inte. Däremot delar nämnden förvaltningens bedömning att vi inte klarar att leva upp till det underhållsbehov som finns. Beslutet att Pitebo tar över alla bostäder från kommunen kan lätta något på skulden.

Hårda prioriteringar innebär risker för akuta skador och fördyringar om objekt inte åtgärdas när behoven uppstår.
– Underhållsskuld beskriver livslängd på en byggnad. Om inte en åtgärd vidtas så blir det en skuld, men byggnaden kan fungerar ändå. Däremot ökar risken för att vi måste vidta akuta åtgärder.
– Saker kan gå sönder, en vattenskada kan uppstå eller arbetsmiljön kan försämras, säger Kerstin Albertsson Bränn.

Något som Marita Björkman–Forsman håller med om.
– Det bästa är om vi kan vidta underhåll och reinvesteringar när det behövs. Om vi inte kan det så ökar risken för ökade kostnader i slutänden. Ett exempel är Öjebyn där flera fastigheter behöver åtgärdas och vi hoppas hitta en helhetslösning i området.
I verksamhetsplanen och budgetförslaget för 2018–2020 lyfter fastighets– och servicenämnden fram just detta och skriver:
"Det är väsentligt dyrare att i förlängningen tvingas nyinvestera i fastigheter än att löpande underhålla och reinvestera".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa