Ur vårt arkiv

5 augusti 2019 06:00

För 100 år sedan

Att den s.k. fruntimmersveckan ej varit så synnerlgien nådig mot alla, som vad förut i tidningarna meddelats, finner man av följande. På onsdagsaftonen den 23 juli uppvaktade Emma arrendatorn David Lundkvist i Båtviken, Jävre, med knall och fall, utblandat med en stark hagelskur, vilken så gott som fullständigt sönderslog hela den till synes blivande goda åkerskörden, så att knappast mera än 15 a 20 procent av densamma kvarstår. Det vita hageltäcket, vilket på torsdagsmorgonen den 24 bildade ett lager av intill 6 tum, blev kvarliggande i två dygn innan det smälte bort. Att arrendatorn, vilken härigenom tilfogades en kännbar förlust, känner sig mindre belåten, med årets fruntimmersvecka, säger sig självt, men är att hoppas här som i övrigt att tiden läker alla sår och att vår man ej för evigt fördömer vår kära Emma för att hon för denna gången råkade duscha tillräckligt hårt, skriver en meddelare från Jävre.

För 75 år sedan

Efter besvär av fru Lily Mörck i Piteå har statnes hyresråd med ändring av hyresnämndens Piteå beslut ogiltigförklarat verkställd uppsägning av henne från hennens fastighet Stadsön 198 A förhyrda lägenhet. Hyresnämnden ogillade hennes klagomål över uppsägningen under motivering att likvärdig lägenhet ställts till hennes förfogande och att uppsägningen av lägenheten, som fastighetsägaren behövde för egen räkning, därför inte kunde anses strida mot god sed i hyresförhållanden eller eljest vara obillig. Hyresrådet förklarar däremot, att uppsägningen måtte anses obillig.

Tre kor i Fällfors, Byske, råkade för en tid sedan å skogsbete bli innestängda i en kolarkoja dit de förirrat sig för att söka skydd undan regnet. Korna återfunnos efter tio dagar och då hade ett av kreaturen dött av svält. Kolarkojan låg blott ett ar kilometer från den gård där korna hörde hemma. Korna hade råkat slå igen dörren till kojan efter sig och då dörren gick inåt var det omöjligt för de arma djuren att komma ut.

För 50 år sedan

Stoftet efter sockerbruksarbetaren Sven Öhlund, Romakloster, bördig från Älvsbyn, vigdes till den sista vilan i Roma kyrka.

För 25 år sedan

7-åriga Ruth Granqvist höll på att springa rakt i ramarna på en björn under sin vistelse hos mormor och morfar i trakten av Manjärv.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!