Denna verksamhet hade knappast varit möjlig om inte riksdagen för 75 år sedan beslutade att inrätta en statlig försöksgård i Öjebyn, som inledningsvis skulle bedriva försöksverksamhet bland husdjur. Ett område som då ansågs ha allra största betydelse för husdjursskötselns utveckling i de nordliga länen.

Det var i en proposition till riksdagen år 1944 som jordbruksminister Axel Pehrsson-Bramstorp, vilken basade över jordbruksdepartementet mellan 1936 och 1945, äskade 50 000 kronor för inköp av mark till en ny försöksgård. Samtidigt som han föreslog att den försöksverksamhet som bedrevs i Sunderbyn skulle avvecklas och flyttas till Öjebyn. Jordbruksministern ville se husdjursförsök i stor skala som skulle kunna skapa förutsättningar för större lönsamhet för jordbruket och betydligt ökad livsmedelsproduktion i den norra landsänden.

Enligt förslaget skulle också den försöksverksamhet på växtodlingens område som bedrevs i Sunderbyn överflyttas till Öjebyn och att trädgårdsförsök därmed skulle upptas vid gården. Med försök som skulle vara av betydelse för övre Norrland.

Artikelbild

Många omtalade trädgårdsförsök har genomförts i Öjebyn, Här med jordgubbar genom tunnelodling.

Egnahemsnämnden i Norrbotten hade sedan tidigare förvärvat egendomen, som tidigare ägdes av patron Carl Anton Hedqvist.

Enligt förslaget skulle egendomen, i likhet med övriga statliga försöksgårdar, sortera under Lantbrukshögskolan.

Fastigheten omfattade inledningsvis 124 hektar öppen jord och 340 hektar skog.

I det statliga beslutet slogs fast att en försöksladugård skulle uppföras för 70 mjölkande kor och ett 30-tal ungdjur.

Artikelbild

1944 klubbade riksdagen igenom att Öjebyn skulle får en försöksgård.

Husdjursförsöken skulle omfatta alla djurslag och inriktas på utfordringsproblem av olika slag samt bästa utnyttjande av det genom traditionella växtodlingsmetoder frambringade fodret. I dag finns ingen husdjursverksamhet kvar. Den sista kossan lämnade Försöksgården i juni 2004. Stallarna för 100 mjölkkor har sedan stått tomma.

Pionjär i tärdgårdsförsöken, som bedrivits sedan 1940-talet, var Gunny Larsson, verksam i Öjebyn under åren 1951–78. Hon blev med tiden Sveriges första kvinnliga agronomie doktor på allåkerbäret. Trots det förblev allåkerbäret en sällsynthet med ett fåtal odlare fördelade på några hektar.

2004 beslutade Statens lantbruksuniversitet att avveckla all forskning inom trädgårdsområdet, inklusive Försöksgården i Öjebyn. Från 2006 har all forskningsverksamhet i norra Sverige på trädgårdsområdet bedrivits i Hushållningssällskapets regi.

Hushållningssällskapet har under många år försökt få köpa Försöksgården, men Statens lantbruksuniversitet har sagt nej till sälja egendomen. Till slut fick Hushållningssällskapet förvärva trädgårdsdelen.

I köpet ingick 7,6 hektar mark för trädgårdsförsök, mangårdsbyggnad (patron Hedqvists gamla herrgård), odlingshall och ett äldre sommarväxthus. Nyligen fick man klartecken att förvärva hela anläggningen.

På Öjebyn Agro Park, som anläggningen i dag heter, bedrivs försöksodlingar och projekt med koppling till lantbruk, trädgård, livsmedel och landsbygdsutveckling. Där man vill inspirera och tillgodose företagarens krav och önskningar på utveckling och nya innovationer inom trädgårds- och lantbruksnäringen.