Vi kräver krafttag mot psykisk ohälsa

30 maj 2019 10:30

Psykisk ohälsa fortsätter att öka oroväckande mycket i Sverige. Trots detta aviserar regeringen om neddragningar och än fler kortsiktiga lösningar på komplexa problem.

Det som nu behövs är en samlad och långsiktig strategi samt ökade anslag för att tackla de utmaningar som psykisk ohälsa bevisligen medför.

Sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa är något som ökat kraftigt de senaste åren, i synnerhet inom vård och omsorgsyrken och särskilt bland kvinnor.

En fungerande vård och omsorg kräver välmående personal. Så är inte fallet i dag. Många upplever dessutom att de blir illa bemötta i sjukskrivningsprocessen och har svårt att förstå de beslut som tas om utförsäkring av försäkringskassan.

För att underlätta och säkerställa processen föreslår vi att de läkarintyg som styrker nedsatt arbetsförmåga kompletteras med en bedömning av psykolog eller annan med liknande kompetens. Detta för att effektivare identifiera människor som lider av psykisk ohälsa och garantera att de får den hjälp de behöver.

Även mer måste göras i förebyggande syfte. Krafttag behöver tas för att förbättra arbetsmiljön, framför allt för de mest drabbade yrkesgrupperna.

En alltför stor arbetsbörda inom vård och omsorg kombinerat med små möjligheter till karriär, löneutveckling och möjlighet att påverka arbetstider är ofta faktorer som bidrar till psykisk ohälsa.

Därför behöver kraven, uppföljningen och incitamenten av förebyggande hälsoarbete i kommuner och regioner stärkas. Kombinerat med stärkta krav vill vi att staten inför ett öronmärkt stimulansbidrag till kommuner och regioner på 100 miljoner vardera för att satsa på förebyggande hälsoarbete.

Utöver satsningar på yrkesgrupper inom vård, äldreomsorg och skola menar vi att socialtjänsten också behöver stärkas. Det handlar bland annat om att se över möjligheten till avlastning genom administrativa assistenter och genom att höja statusen och säkerställa kompetensen inom myndighetsutövning.

Därför vill vi verka för att införa ett legitimationskrav för socionomer inom detta område.

Allt detta är åtgärder som skulle göra verklig skillnad för människor som lider av psykisk ohälsa samtidigt som det skulle innebära bättre arbetsvillkor för de eldsjälar, ofta kvinnor, som dagligen gör vad de kan trots bristfälliga resurser.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Clara Aranda (SD) ledamot med ansvar för frågor rörande psykisk hälsa Julia Kronlid (SD) sjukförsäkringspolitisk talesperson Ebba Hermansson (SD) jämställdhetspolitisk talesperson