Insändare Kina är väl det land som har mest vindkraft och då mycket erfarenheter av detta, i Remote Sensing volym 9 utgåva 4 finns Vindkraftsverkens observerade effekter på lokal vegetationstillväxt i Norra Kina att läsa.

Av detta kan tolkas att Kinesiska forskare har i en studie (2017) från 2004-2014 studerat större vindkraftsparker effekt på närområdet.

Rapporten visar en stor påverkan av det lokala klimatet, temperatur och nederbörd. Studien visar negativ påverkan på den lokala vegetationstillväxten.

Vindkraftverken bidrar till mindre insekter i området, minskat antal daggmaskar och mindre djur som rör sig runt dem.

Den slår ihjäl miljontals fåglar och fladdermöss. Innebär minskad pollinering och sämre jordar, det finns bilder på vindkraftsparker där all växtlighet mer eller mindre dött ut.

Kineserna har visat att vindkraft är en stor miljöbov, är det så vi ska ha det i Sverige också?

I Norrland har man redan studerat vindkraftsparkerna där man sett att häckande fåglar inte häckar närmare än cirka 400 meter från en vindmölla, hur ser det då ut i en park med 60-100 möllor – där lär ingen fågel häcka överhuvudtaget, en utarmning av fågelfaunan.

På jordbruksmark flyr daggmaskarna vilket utarmar jordarna likt det som kineserna visat, är det så här vi ska ha vindkraftsenergi, utarmning av biologiskt mångfald med mera?

Det kan inte vara energins mål, att få överskottsel på naturens bekostnad, det kan vi inte ställa upp på!

Politiska energiöverenskommmelser måste beakta detta. Även andra energislag är miljöbovar, som går att åtgärda, men vindkraften är svårare att åtgärda det den ställer till med.

Politiker lyssna på de som har erfarenhet långt tillbaka i tiden om vindkraft; kineserna.