Kan blir överkörd om Laver

Trots länsstyrelsens ställningstagande i Laverfrågan lever hoppet om en gruva vidare. Om Bergsstaten vill bevilja bearbetningskoncessionen hamnar frågan hos regeringen.

– Det är ju ganska ovanligt att vi har avslagit koncessioner, säger Linda Ylivainio.

13 mars 2015 14:15

Länsstyrelsen anser att Bergsstaten inte ska bevilja Boliden den sökta bearbetningskoncessionen på grund av riskerna för påtaglig skada på riksintresset Natura 2000, samt rennäringen i området. Om Bergsstaten beslutar sig för att frångå den bedömningen måste man hänskjuta frågan till regeringen.

– Jag har läst länsstyrelsens yttrande men jag vill inte kommentera ärendet i sak. Vi har skickat yttrandet till Boliden, det måste vi göra enligt förvaltningslagen, och de har till 16 april på sig att komma tillbaka med synpunkter på det, säger Linda Ylivainio, jurist på Bergsstaten.

Ovanligt med avslag

– Om de återkommer med ett yttrande får vi se om vi behöver remittera det till länsstyrelsen eller om vi bedömer att det är obehövligt. Gör vi det så kan vi börja bereda ärendet för ett ställningstagande, fortsätter hon.

Även om alla fall är unika är det ovanligt att Bergsstaten avslår bearbetningskoncessioner.

– Det har bara hänt i två fall, säger Linda Ylivainio.

Kommer det dra ut på tiden om ärendet hamnar hos regeringen?

– Det är omöjligt att svara på, vi kan inte uttala oss om deras handläggningstider. De vanligaste som händer är att våra koncessioner blir överklagade, så det innebär ju att det ligger en del ärenden hos regeringen.

Otillgängligt bete

Länsstyrelsen menar att både Natura 2000-området Piteälven och rennäringen ska gå före riksintresset för mineralutvinning. Den berörda samebyn, Semisjaur-Njarg, skriver i sitt yttrande till länsstyrelsen att en beviljad koncession skulle innebära att cirka 25 procent av vinterbetesmarken och cirka hälften av byns lavbete av kvalité blir otillgängligt. Deras flyttleder klipps av på mitten och man uppger att den direkta effekten av förslaget tar bort sex-åtta veckor betesbortfall för cirka 2 000 renar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Christoffer Markström 0929–557