För 100 år sedan

Domkapitlet har prövat skäligt att till huvudsaklig efterrättelse fastställa ett av kyrkoherden i Piteå stad J.A. Edström upprättat förslag till ordnande av gudstjänsterna vid Rönnskärs lotsplats, vilket förslag Edström hemställt, att under sommartid å tid som synes kyrkoherden och befolkningen å lotsplatsen lämpligast, allmän gudstjänst skola förrättas å någon söndag eller helgdag samt allmän andaktsstund å någon veckodag i det å skäret befintliga kapellet, ävensom att under kyrkoherdens bortovaro å Rönnskärs lotsplats de prästerliga förrättningarna i staden bestämmes skola ombesörjas av det biträde, som kyrkoherden kan anskaffa.

Provinsiallläkaren i Öjebyn L. Sahlin har av länsstyrelsen jämlikt föreskrift i 35 par, av lagen om arbetsskydd av den 29 juni 1912 förordnats att under innevarande år verkställa läkarebesiktning å de vid Sandhals sågverk, Håkansö, anställda minderåriga till utrönande av huruvida den sysselsättning, vartill de använts är för deras hälsa eller kroppsutveckling menlig.

För 75 år sedan

Vid ett gemensamt sammanträde med kommunal. och municipalnämnderna i Älvsbyn diskuterades frågan om municipets ombildning till Köping. Efter allmän diskussion som leddes av municipalnämndens ordförande Gotthard Nilsson, där de olika förvaltningarnas funktion i den ombildning var föremål för behandling, beslöt municipets representanter att hos kommunalfullmäktige hemställa om tillsättandet av en kommitté som tillsammans med den av municipalfullmäktige tidigare tillsatta kommittén skulle utreda frågan. Vid sammanträdet närvar riksdagsman G.V. Källman, Sundbyberg.

För 50 år sedan

Nattivalen var en av de frågor som togs upp vid Pitebygdens ABF:s årsmöte i Svensbyn. ABF:s kulturråd hade framfört en del kritik mot arrangemangens nuvarande utformning. Man ansåg tiden inne för att göra om Nattivalen. Tivoliarrangemangen med sitt tingel och tangel tar kapital från bygden och risken för att programkvalitén skall försämras år från år är stor, ansåg man.

För 25 år sedan

Norrbottens hantverk ska marknadsföras i Stockholm. 25 kvinnliga företagsledare åker inom kort till Stockholm för att delta på Norrbottensmässan. Bland de inbjudna finns 180 diplomatfruar.