För 100 år sedan

K.m:t befallde på sin tid kammarkollegium att yttra sig i frågan om ön Storrebbens överflyttning från Piteå stad till Piteå socken i samband med upphörandet av stadens dispositionsrätt till ön år 1917. Kammarkollegium avgav även ett gillande för den ifrågasatta överflyttingen. På grund av vissa orsaker hemställde emellertid Piteå stadsfullmäktige att Storrebben måtte i judiciellt, kommunalt, ecklesiastikt och administrativt avseende bibehållas under staden. Med bifall till stadsfullmäktiges framställning har k.m:t nu förklarat sig ej finna skäl förordna om öns överflyttning och därav följande upptagande i jordeboken.

För 75 år sedan

I likhet med vad som skett under de närmaste föregående åren har myndigheterna planerat åtgärder för att rationellt tillvarata landets tillgångar av bär, frukt och köksväxter. Ett led häri utgör medgivandet att skolungdomen kan beviljas särskild ledighet för att delta i bl.a. bärplockning. Vidare har även i år utlysts en rikstävling för ungdomen avsedd att uppmuntra till insamling under sommaren och hösten av olika förnödenheter bl.a. skogsbär. Med hänsyn till att ganska ansenliga lager av bärprodukter från tidigare år alltjämt ligger kvar hos industrin och handeln har livsmedelskommissionen dock rekommenderat att bärplockningen huvudsakligen inriktas på att tillgodose plockares och deras familjers eget behov eller i andra rummet på avsättning till enskilda förbrukare.

Som P.-T för några dagar sedan kunde meddela har tjuvjakt på älg i Fårbergsliden i Älvsbyn-trakten förekommit. Jaktvårdspolisen som haft hand om utredningen har nu slutfört saken. Två personer har erkänt att de skjutit älgen och en tredje har medverkat vid att frakta hem köttet. Tjuvjakten ägde rum natten mot den 1 juli och så småningom kommer väl häradsrätten att värdera jägarnas företagsamhet.

För 50 år sedan

Till elev vid gymnastik- och idrottshögskolan i Örebro har antagits Ulf Rydberg, Arvidsjaur.

Av 795 sökande till sjuksköterskeskolan har 60 uttagits bland dem Ann-Catrin Sundström, Arjeplog

För 25 år sedan

Leif Persson tar över Kronogårds vildmarksanläggning i Jokkmokks kommun, som gick i konkurs i våras. Tillsammans med affärspartnern Stefan Pesula, Luleå, förfogar de två nu över bland annat 13 100 hektar jaktmark och 263 sjöar.