För 100 år sedan

Till lärarinna i gymnastik vid samskolan i Piteå har utnämnts gymnastikdirektören Valdy K. Söderström.

För 75 år sedan

Jordbruksutskottet tillstyrker att riksdagen för nästa budgetår anvisar 50.000 kr. till inköp av mark vid Öjebyn för anordnandet därstädes av försöksverksamhet på jordbrukets område. Samtidigt har utskottet besvarat av hr Skoglund i Umeå m.fl. väckt motion om utredning rörande statlig försöksanstalt för trädgårdsodlingens område förlagd till något av de två nordlgaste länen.

Skolöverstyrelsen har förodnat föreståndarinnan vid skolhemmet i Jörn Edit Axelsson till föreståndarinna vid skolhemmet i Koler i Piteå socken.

Studentexamen avlades i Skellefteå av bl.a. Astrid Hägglund, Munksund.

Ingenjörexamen har vid Statens elektrotekniska läroverk i Västerås avlagts av bl.a. Tore Wörman, Piteå.

Kommunalnämnden i Arjeplog hemställer hos kammarkollegiet om utredning rörande överflyttning till socknen av Slagnäs by, som nu är uppdelad på Arjeplogs och Sorsele socknar.

Bland sökande till en av Sveriges storloge av IOGT ledigförklarad befattning som instruktör i nykterhetetsfrågor märkes köpman Sixten Petterson, Älvsbyn.

För 50 år sedan

K.F. Nordfors, Piteå, 67 år, har varit föreståndare för busstationen i Piteå sedan 1942 och för detta arbete avtackades han av bussägarna. Hans efterträdare Gösta Wikberg har arbetat tillsammans med Nordfors under de senaste elva åren och börjar alltså också han kunna detta speciella jobb.

En ny avdelning för intensivvård har öppnas vid Piteå lasarett. Den första månaden blir en försöksmånad med bara en s k postoperativ avdelning under dagtid men den 1 augusti öppnas intensivvårdsavdelningen på allvar. Avdelningen har tre intensivplatser och nio postoperativa platser. Intensivvården har tidigare bedrivits på respektive avdelning men nu har man fått en samlande avdelning, som emottagits med stor glädje av sjukhusledningen och som samtidigt kommer att ge vårdtagarna en större trygghet. Hittills har intensivvårdsfallen i de flesta fall fått köras till Bodens lasarett.

För 25 år sedan

Arvidsjaurs Träimpregnering AB (Atab)har fått en ny vd. Styrelsen har utsett Hans Nordberg, Arvidsjaur till ny direktör i företaget.