Sponsring

1 september 2014 19:41

Sponsringspolicy Piteå-Tidningen

Definition

- Sponsring är ett kommersiellt samarbete mellan aktiva parter som frivilligt väljer varandra. Sponsring skall ingå i företagets marknadsplaner och ge företaget gott anseende. Sponsring är avdragsgill.

Syfte

- Att stärka varumärket

- Att visa att företaget är aktiv mot orten

- Att göra medarbetarna stolta över sin arbetsplats

- Att bygga relationer för att på sikt skaffa nya kunder

- Att bygga branschexklusivitet, stänga ute konkurrenter

- Att stödja arrangemang och föreningar som verkar för social fostran, både idrott och kultur

Mål

-Med sponsring vill vi utveckla företagets relationer med omvärlden och öka kunskapen om Piteå-Tidningen.

- Vi vill stärka varumärkets identitet

- Underlätta för framtida personalrekryteringar.

Etik

-Piteå-Tidningen sponsrar inte politiska föreningar, spelverksamhet, rasistiska föreningar/organisationer

- Vi sponsrar inte aktiviteter som är kontroversiella och/eller innebär fara för liv och miljö

- Vi sponsrar inte organisationer eller aktiviteter, som kopplas ihop med droger och våld

Droger/Våld

- Om en person under avtalsperioden ertappas att under arrangemang ha använt otillåten doping eller andra otillåtna preparat upphör avtal att gälla. Innestående ersättning betalas ej ut. Samtliga reklamytor täcks eller tas bort.

Förutsättning för sponsring

- Sponsra breda verksamheter där vi via föreningar, lag, organisationer och förbund når många människor inom spridningsområdet

- Sträva efter balans i sponsorverksamheten mellan idrott, kultur, samhälle och kön

- Beräkna värdet av ett sponsringsavtal, innan vi godkänner/skriver avtal

- Långsiktighet och miljömedvetenhet

- Beräkna värdet av ett sponsringsavtal, innan vi godkänner/skriver avtal

- "Föreningen medverkar på möten och träffar anordnade av Framtid Pite, samt påbörjar certifieringsarbetet för "säker och trygg". Om föreningarna inte påbörjar certifieringsarbetet med säker och trygg förening enl. våra avtal, så bör vi överväga/besluta om minskade anslag kommande år

Organisation

- Sponsring är resurskrävande såväl personellt som ekonomiskt. Den som är marknadsansvarig samordnar och budgeterar för all sponsring i företaget. Ha utrymme för nya sponsorengagemang, som motiveras av aktuella händelser

Utvärdering

- Sponsorskapet ska utvärderas för

att se om det gett önskad effekt exempel goodwill, ökad försäljning, uppmärksamhet eller trovärdighet. Skatterättsligt

Ett sponsorskap bör behandlas som en affärsrelation Sponsring kräver motprestation enligt skatteverket, för att kunna göra avdrag krävs:

- Inte får vara en gåva

- Ska vara avsedda att öka eller bibehålla företagets inkomster

- Ska resultera i en direkt motprestation

 

Ladda ner ansökningsblankett (.pdf)

Högerklicka, ...spara som

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!