RiVe Juridiska Byrå med i avgörande uppsägningsmål

Den arbetsrättsliga expertbyrån RiVe Juridiska Byrå har varit delaktiga i en rättsprocess där ny svensk rättspraxis skapats. Ett aktuellt fall i Arbetsrättsdomstolen gör att det i framtiden kommer att bli lättare att skilja anställda ur just familjeföretag – en vinst för arbetsgivarna.

25 maj 2020 10:13

En kvinna på ett företag i Sundsvallstrakten, sades upp av sin exman, tio månader efter att skilsmässodomen ålagts. Kvinnan bestred uppsägningen eftersom hon menade att hon som separerad från mannen inte längre skulle betraktas som undantagen från reglarna i LAS, utan att hon istället nu skulle omfattades av LAS. Kvinnan hävdade att turordningsreglerna i LAS borde gälla – sist in, först ut. I så fall, var det flera anställda som låg före henne, eftersom hon varit en del av bolaget i många år. 

RiVe Juridiska byrå, som är experter ju på arbetsrätt, agerade ombud för en av parterna i den nyligen avslutade rättstvisten i Arbetsdomstolen. 
– Det tidigare paret hade varit gifta under hela hennes anställningstid, under den tiden gäller förstås inte LAS för henne eftersom hon var gift med arbetsgivaren, vilket varit klarlagt genom befintlig rättspraxis i lång tid. Den intressanta frågan är hur länge ska hon betraktas som fortfarande undantagen reglerna i LAS vad gäller tiden efter att äktenskapet upphört, alltså hur många dagar, veckor eller år ska det gå från att det meddelades dom om äktenskapsskillnad tills hon kliver in i LAS regelverket i familjeföretaget där hon är anställd. I detta fall blev hon uppsagd på grund av arbetsbrist, tio månader senare, alltså 10 månader efter äktenskapsskillnaden, - rättsfrågan blir då förstås, ska hon anses omfattas av LAS-reglarna nu eller inte? säger Erik Hårdén, Chefsjurist på RiVe Juridiska Byrå.

Tingsrätten, som tog upp ärendet, valde att gå på kvinnans linje och uttryckte att det i den här typen av fall inte fanns så tydliga praxis kring var gränsen går för när man inte längre tillhör familjemedlemsundantaget, som man automatiskt gör om man till exempel är gift eller i familj inom företaget. Därför ansåg man att kvinnan mycket väl skulle bli skyddad av LAS. 

Efter att domen i Tingsrätten meddelats överklagades den snabbt till högsta instans, Arbetsrättsdomstolen. Där tog ärendet en ny vändning i samband med att RiVe Juridiska Byrå processförde frågan vidare och efter långdragna förhandlingar fastslogs domen att kvinnan inte skulle omfattas av LAS – uppsägningen var med andra ord lagmässigt korrekt eftersom hon inte hade rätt att åtnjuta det skydd som LAS annars ger anställda. 

Ärendet har nu satt en ny prägel på kommande rättsprocesser och blivit ny svensk rättspraxis. Arbetsrättsdomstolen konstaterade att familjebegreppet inte bara gäller pågående äktenskapsliknande förhållanden, eller raka familjeled, utan att det även gäller en betydande tid efter det att en relation tagit slut.

Domen, som meddelades den 18 mars i år, är till fördel för arbetsgivare i liknande ärenden framöver och gör nu att det blir enklare att skilja parter som tidigare har ingått i äktenskapsliknande, eller i raka familjeled med arbetsgivaren. Det innebär således också en större flexibilitet för arbetsgivaren. 
– Detta är ny rättspraxis i Sverige, i det här ärendet har man har konstaterat att familjebegreppet inte bara gäller pågående äktenskapsliknande förhållanden, eller raka familjeled, utan även gäller en betydande tid efter att relation tagit slut, i vart fall 10 månader efter. Domen gör att det blir mycket lättare att skilja människor från anställningen som tidigare varit en del av arbetsgivarens familj, exempelvis för att man har gått skilda vägar. I det stora hela innebär det större flexibilitet för arbetsgivaren, säger RiVe’s Chefsjurist, Erik Hårdén.  

Detta innehåll är en köpt artikel, den är inte skriven av journalisterna på Affärsliv. Innehållet behöver därmed inte nödvändigtvis reflektera tidningens åsikter.

Från

 Compexia law group AB